Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving

 1. Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele cursusjaar. Het cursusjaar loopt gelijk aan de schooljaren. Leerlingen tot 18 jaar worden ingeschreven door hun ouder(s) of verzorger(s).
 2. Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het inschrijfformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de docent en dient bij de docent te worden ingeleverd (voor, na of tijdens de les) of ingescand worden en verzonden te worden per e-mail naar info@avenis.nl ovv de curusnaam en leslocatie.
 3. De inschrijving is geldig vanaf de inschrijfdatum en wordt stilzwijgend verlengd tot er schriftelijk (per email of per post) wordt afgemeld. (zie artikel 6 voor meer informatie omtrent beëindiging van de lesovereenkomst.)

Artikel 2: Duur van het cursusjaar en vakanties

 1. Het cursusjaar is gelijk aan het schooljaar. De vakanties lopen gelijk met de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen vinden er geen lessen plaats.
 2. Het vakantierooster wordt aan het begin van het cursusjaar bekend gemaakt.
 3. Een volledig cursusjaar bevat 38 lessen/lesweken.

Artikel 3: Absentie leerling en docent

 1. Bij ziekte of verhindering dient de leerling zich zo snel mogelijk af te melden.  Dit kan per email, telefoon of SMS.
 2. Wanneer er sprake is van verhindering, dient dit uiterlijk de dag voor de les aangegeven te worden. Is er sprake van ziekte of een andere vorm van overmacht, dan dient de afmelding zo snel mogelijk op de lesdag zelf te geschieden. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is de leerling betaling verschuldigd.
 3. Indien een leerling door ziekte langdurig afwezig zal zijn (4 weken of langer), dan kan op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende het inhalen van lessen of restitutie van het cursusgeld.
 4. Bij afwezigheid/ziekte van de docent, wordt gezocht naar een vervangende lesdatum.
 5. Bij langdurige afwezigheid/ziekte (3 weken of langer), zorgt de docent voor vervanging.

Artikel 4: Lesgeld

 1. De docent behoudt zich het voorrecht om per cursusjaar het lesgeld waarnodig aan te passen. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks, voor de diverse lesvormen, vastgesteld.
 2. Wijzigingen in de Wet Omzetbelasting worden jaarlijks in de lesgeldberekening doorgevoerd.
 3. Voor volwassenen vanaf 21 jaar, geldt een BTW heffing van 21%. Deze wordt over het lesgeld berekend.
 4. Leerlingen die gedurende het cursusjaar (1 september t/m 31 augustus) de leeftijd van 21 jaar bereiken mogen het cursusjaar afmaken zonder doorberekening van de BTW heffing over het lesgeld.
 5. Wanneer de leerling zich na het starten van het lesjaar inschrijft, wordt het lesgeld na rato berekend.

Artikel 5: Betaling

 1. Het totaal verschuldigde lesgeld voor het betreffende cursusjaar kan als volgt worden voldaan:
  – De betaling van het volledige bedrag in 1 termijn.
  – Betaling in 10 termijnen, via automatische overboeking.
  – Bij afname van losse lessen wordt er per les betaald. Dit per overschrijving (na ontvangst van de factuur), of contant direct na afloop van de les.
 2. De factuur dient te binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden. Is dit niet het geval, dan worden de lessen (tijdelijk) onderbroken.

Artikel 6: Beëindiging lesovereenkomst

 1. Voor het beëindigen van de lesovereenkomst door verhuizing of ziekte, geldt een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De beëindiging dient schriftelijk (per e-mail/brief) te worden doorgegeven. In  andere gevallen van overmacht kan een individuele regeling overeengekomen worden.

Artikel 7: Ondertekening

 1. Door ondertekening van de lesovereenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden.